27Poniedziałek, 27 maja 2024Juliusz, Magdalena, Jan
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

Deklaracja dostępności serwisu XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie

Wstęp Deklaracji

XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.28lo.pl

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego

Telefon: +48 126561397 E-mail: sekretariat@28lo.pll Adres korespondencyjny: ul. Czackiego 11. 30-501 Kraków

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-01

Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Strona nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. nie posiada wersji kontrastowej,
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3. widoczny fokus,
4. wyróżnienie odnośników.

 

Oświadczenie sporządzono dnia : 01-02-2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Gawryluk, adres poczty elektronicznej sekretariat@28lo.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne, woźna,
  2. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja dla woźnej, 
  3. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 1. zapewnienie komunikacji ze sekretariatem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez woźną o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.