15Sobota, 15 czerwca 2024Jolanta, Wiola, Wit
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

Wraz z rozpoczęciem II semestru roku szkolnego 2006/2007 Szkolne Koło Caritas przy XXVIII LO oficjalnie rozpoczyna swoją działalność, której głównym celem jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego.

Plan pracy SKC obejmuje zarówno płaszczyznę formacyjną /spotkania, szkolenia, warsztaty dla wolontariuszy, udział w rekolekcjach/ jak i płaszczyznę działań podejmowanych na rzecz innych. Zadania Szkolnego Koła Caritas to w szczególności:

 1. Na płaszczyźnie formacyjnej:
  • pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
  • krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
  • stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą,
  • kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
  • budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
  • rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.,
  • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
  • podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
  • uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy.
 2. Na płaszczyźnie działania:
  • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
  • organizowanie pomocy potrzebującym uczniom,
  • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,
  • współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Szkolne Koło Caritas przy XXVIII LO będzie zatem podejmować działania wolontaryjne: w szkole, w środowisku lokalnym oraz poprzez udział w akcjach wspólnych - inspirowanych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.